Dotazník - spätná väzba

pre súťažiacich / súťažiace

1. Som
2. V tomto 24. ročníku OĽP som súťažil/súťažila
3. Do OĽP v tomto 24. ročníku som sa prihlásil/a
4. Školské kolo tohto 24. online ročníka OĽP na našej škole – moje zásadné postrehy a podnety:
5. Krajské kolo tohto 24. online ročníka OĽP – moje zásadné postrehy a podnety:
6. S publikáciami vydanými pre OĽP: Slovník ĽP (2013); Vybrané texty k ĽP (2013); Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty (2015) som


7. Inej, OĽP tematicky príbuznej súťaže / aktivity / projektu som sa
8. Prečo som si vybral/a svoju tému úvahy pre celoštátne kolo OĽP:
9. Zásadné postrehy k celoštátnemu kolu tohto 24. online ročníka OĽP.
Hodnotenie na škále 1 – 5 (1 = najlepšie), prípadne pripíšte slovne k položke:
organizačná stránka:
súťažná časť:
iné:
10. Ako ovplyvnila/ovplyvní OĽP Váš život po ľudskej, osobnej, rodinnej, občianskej, študijnej stránke?
11. Zásadné podnety k budúcnosti OĽP:
12. Zásadné postrehy a podnety k úrovni podpory a ochrany ľudských práv v SR:
13. Sieť ALUMNI OĽP (funguje od počiatkov OĽP a chceme ju rozširovať a skvalitňovať)
Moje údaje:
Meno a priezvisko:

Škola, adresa:

Môj email:

Môj mobil: